CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3

Thư mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2012

Email In PDF.

TỔNG CÔNG TY VIWASEEN

CÔNG TY CP KHOAN VÀ XÂY DỰNG

VIWASEEN.3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/KXD-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2012

 

THƯ MỜI THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Kính gửi: Quý Cổ đông/ đại diện cổ đông

Công ty cổ phần Khoan và Xây dựng – VIWASEEN.3

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoan và Xây dựng - VIWASEEN.3 trân trọng kính mời cổ đông/ đại diện cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

1. Thời gian: Lúc 08 giờ 00 phút, ngày 11 tháng 04 năm 2012.

2. Địa điểm: Hội trường VIWASEEN.3, Km 14,5 Quốc lộ 1A Liên Ninh - Thanh Trì - Hà Nội.

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và định hướng mục tiêu SXKD năm 2012 và 5 năm (2012-2016);

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2011 và kế hoạch SXKD năm 2012, dự kiến kế hoạch SXKD 5 năm (2012 – 2016);

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;

- Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2011;

- Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS;

- Báo cáo kết quả tăng vốn điều lệ và sử dụng vốn;

- Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ II (năm 2012-2016);

- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2012;

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Tài liệu họp Đại hội, mẫu giấy xác nhận/ giấy uỷ quyền sẽ được đăng tải tại website www.viwaseen3.com.vn

5. Để thuận tiện trong công tác tổ chức Đại hội, đề nghị cổ đông đăng ký xác nhận tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội (nếu có), gửi về Công ty trước ngày 09/04/2012, theo địa chỉ sau:

Công ty CP Khoan và Xây dựng - Viwaseen.3

Km14,5 Quốc lộ 1A - Liên Ninh - Thanh Trì - Hà Nội;

Điện thoại: (04)36865650; hoặc Fax: (04)36860383

Sự hiện diện của Quý cổ đông/ đại diện cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Trân trọng kính mời!

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Phạm Hữu Bảng

Ghi chú:

- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo: Thư mời này và giấy CMND để Công ty kiểm tra, đăng ký tham dự

- Nếu được uỷ quyền, người được uỷ quyền vui lòng mang theo giấy uỷ quyền và CMND của người được uỷ quyền (bản chính) khi đến tham dự Đại hội.


Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 29 Tháng 3 2012 02:32 )  
Đánh giá
Bạn Thấy giao diện website thế nào?
 
Bạn đang ở trang: Trang Chủ Tin tức Tin tức công ty Thư mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2012
mua ban o to-mua bán ô tô-chợ ô tô-salon oto Vietnam export-vietnam products - vietnam inport -types of rice