Thông Báo đại hội cổ đông năm 2017 đã tổ chức thành công

In

 

Công ty cổ phần Viwaseen3 tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 ( nhiệm kỳ 2017-2021)

Hôm nay 24/4/2017,Công ty CP Viwaseen3 tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 nhiệm kỳ 2017-2021.
Tham dự Đại hội có 55 người đại diện cho 1.747.700 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm hơn 87,38% số cổ phần có quyền biểu quyết.
ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần Viwaseen3 năm  2017 thông qua nhiều nội dung quan trọng: Tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2012 - 2016, định hướng 2017 - 2021, trọng tâm 2017; Báo cáo kết quả kinh doanh 2016, kế hoạch kinh doanh 2017; Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2016; Quyết toán Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016 kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017… Đại hội đã bầu ra thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021.
Biên bản họp Đại hội cổ đông và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông!

 

Mời Quý vị cổ đông xem chi tiết tại đây!

 

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối ( Thứ bảy, 06 Tháng 4 2019 07:46 )